Quyết định hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu

UBND HUYỆN MỘC CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHIÊNG LUÔNG

 

Số: 30/QĐ-MN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             

         Phiêng Luông, ngày 12 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo

theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP năm 2017

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHIÊNG LUÔNG

 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kí ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La;

 

Xét đề nghị của Hội đồng xét thâm niên trường Mầm non Phiêng Luông,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bà Đặng Thị Lý giáo viên trường Mầm non Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đến ngày 01 tháng 5 năm 2017 có thời gian giảng dạy được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là 5 năm 2 tháng, được hưởng mức phụ cấp thâm niên 5%. Thời gian hưởng 01/03/2017.

Điều 2. Kế toán nhà trường, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Bà Đặng Thị Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2 (t/h);

– Lưu: NT 01 bản.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

         

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG MN PHIÊNG LUÔNG

Số: 22/QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Phiêng Luông, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách giáo viên hưởng chế độ theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP

Năm 2017

____________________________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON PHIÊNG LUÔNG

 

 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kí ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La;

 

Xét đề nghị của Hội đồng xét nâng lương, thâm niên trường Mầm non Phiêng Luông,

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Phê duyệt danh sách  giáo viên Trường Mầm non Phiêng Luông được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo  từ tháng 01năm 2017  đến tháng 12 năm 2017 (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Kế toán nhà trường, các tổ chức có liên quan và các  Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

–  Phòng TC-KH huyện MC (b/c);

– Lưu: NT 3 bản.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hồng