Quy chế chuyên môn năm học 2016-2017

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

(Ban hành kèm theo quyết định số: 22/QĐ -TrMN ngày 26  tháng 9 năm 2016 của trường Mầm non Phiêng Luông)

Chương I  

 QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi, đối tượng thực hiện

Quy chế này quy định nội dung thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cán bộ giáo viên, các tổ chuyên môn trong nhà trường; quy định cơ cấu tổ chức chuyên môn trong nhà trường.

Điều 2. Mục đích yêu cầu

Quy chế chuyên môn là cơ sở để Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được giao giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong mỗi đợt, kì và năm học; là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Mọi cán bộ giáo viên của Trường Mầm non Phiêng Luông có trách nhiệm thực hiện những nội dung quy định trong quy chế này.

Điều 3. Căn cứ để xây dựng quy chế chuyên môn

          Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kí ban hành Điều lệ trường mầm non; Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

 Căn cứ Quyết định 1688/QĐ-UBND ngày12/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường mầm non Phiêng Luông.

Chương II

NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Tổ chuyên môn

 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

          Tổ chuyên môn được thành lập theo quy định tại Điều 14 – Điều lệ trường Mầm non.

   Toàn trường được bố trí thành 02 tổ chuyên môn: Tổ khu vực Trung Tâm và tổ khu vực Suối Khem bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tổ chuyên môn có tổ trư­ởng và tổ phó.

 1. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn
 2. a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;
 3. b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;
 4. c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
 5. d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.
 6. Chế độ kiểm tra, hội họp
 7. a) Kiểm tra hồ sơ sổ sách, việc thực hiện chương trình của giáo viên: 1 tháng/lần (vào thứ 5 tuần thứ 4 trong tháng).
 8. b) Tham gia kiểm tra, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên theo kế hoạch kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất của nhà trường.
 9. c) Tổ chuyên môn mỗi tháng sinh hoạt 2 lần (Việc sinh hoạt tổ chuyên môn cần bàn đúng nội dung, tránh bàn tràn lan, chiếu lệ, hình thức dẫn đến hiệu quả không cao)
 10. Quy định về hồ sơ của tổ chuyên môn
 11. a) Kế hoạch hoạt động năm, học kỳ, tháng, trọng tâm tháng của Tổ.
 12. b) Sổ ghi biên bản các cuộc họp của Tổ chuyên môn.
 13. c) Hồ sơ theo dõi thi đua.

Hồ sơ tổ chuyên môn do tổ tr­ưởng chuyên môn quản lý, cuối năm học nộp về lưu tại  nhà trường ít nhất 5 năm.

Điều 5. Những quy định đối với giáo viên

 1. Nhiệm vụ của giáo viên
 2. a) Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.
 3. b) Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.
 4. c) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
 5. d) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

đ) Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 1. e) Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.
 2. Hồ sơ của cá nhân giáo viên.
 3. a) Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục
 4. b) Giáo án
 5. c) Sổ dự giờ
 6. d) Sổ ghi chép

đ)  Sổ tự học, tự bồi dưỡng.

 1. Hồ sơ đối với mỗi nhóm, lớp
 2. a) Sổ theo dõi trẻ
 3. b) Sổ theo dõi chất lượng giáo dục
 4. c) Sổ theo dõi các khoản thu – chi của nhóm lớp
 5. d) Hồ sơ trẻ (Giấy khám sức khỏe, đơn xin vào học, sổ theo dõi sức khỏe, giấy khai sinh)
 6. Hồ sơ đối với nhóm lớp bán trú
 7. a) Sổ thu và thanh toán:
 8. b) Sổ quĩ tiền mặt:
 9. c) Sổ giao nhận thực phẩm:
 10. d) Tổng hợp thu chi.

đ)  Sổ theo dõi chất lượng nuôi dưỡng.

 1. Quy định về xin phép nghỉ và bàn giao chuyên môn
 2. a) Giáo viên khi nghỉ dạy nếu là việc riêng phải xin phép bằng văn bản trước ít nhất 01 ngày, phải báo cáo trực tiếp với hiệu trưởng và bàn giao hồ sơ chuyên môn; nếu nghỉ ốm báo cho ban giám hiệu hoặc chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn có trách nhiệm báo lại với Hiệu trưởng để Hiệu trưởng bố trí sắp xếp người dạy thay.
 3. b) Giáo viên nghỉ công tác đi họp, đi tập huấn chuyên đề, đi công tác đột xuất theo quyết định của cấp trên hoặc của Hiệu trưởng thì các thành viên trong nhà trường phải tương trợ chuyên môn theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 4. c) Quy định về thời gian nghỉ:

– Giáo viên nghỉ ốm (nằm viện) thực hiện ăn lương bảo hiểm.

– Nghỉ lý do việc riêng giải quyết từ nửa ngày đến 01 ngày/1 lần xin nghỉ.

– Nghỉ lý do cưới con: 03 ngày/1 lần nghỉ (không tính vào thi đua trong tháng).

– Nghỉ lý do bố mẹ, anh chị em ruột, chồng, con mất: 03 ngày (không tính vào thi đua trong tháng).

– Nghỉ lý do người thân thích, họ hàng mất (tùy thuộc vào mối quan hệ nhà trường giải quyết từ 01 ngày đến 03 ngày (hạ loại thi đua trong tháng).

– Nghỉ giỗ (bố, mẹ, chồng, con): 01 ngày; anh chị em, họ hàng thân thích: ½ ngày.

 1. d) Quy định về chế độ nộp báo cáo:

– Nộp báo cáo về chăm sóc nuôi dưỡng quy định ngày mùng 02 hàng tháng.

– Nộp báo cáo chất lượng cuối chủ đề: Sau kết thúc chủ đề 01 ngày.

– Duyệt kế hoạch chủ đề mới trước ít nhất 02 ngày

– Nộp báo cáo đột xuất thời gian theo yêu cầu của từng công việc

Điều 6. Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên

a) Đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng

– Loại A: Đảm bảo ngày giờ công (nghỉ từ 1,5 ngày trở xuống), các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, hồ sơ đạt từ trung bình trở lên; trang trí lớp đúng chủ đề nhánh, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, có ý thức bảo quản trang thiết bị dùng chung;  không có ý kiến của phụ huynh và đồng nghiệp phản ánh về nhà trường, thực hiện các nhiệm vụ khác và tham gia các phong trào thi đua  đầy đủ, nhiệt tình, đúng thời gian; nộp báo cáo, ký, duyệt kế hoạch đúng thời gian quy định; không bị nhà trường nhắc nhở về việc thực hiện nhiệm vụ.

– Loại B vi phạm một trong những quy định sau: Trong tháng nghỉ từ 2 ngày đến 3 ngày; đi làm muộn hoặc về sớm  theo giờ quy định 15 phút mà không báo với nhà trường, có 01 hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hoặc hồ sơ xếp loại không đạt yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường chưa nhiệt tình, chưa đúng thời gian; nộp báo cáo và duyệt kế hoạch chậm 02 ngày; kế hoạch đã duyệt nháp nhưng chưa được ký vào sổ kế hoạch; nghỉ không bàn giao hồ sơ chuyên môn;  có ý kiến của phụ huynh phản ánh về nhà trường; còn để nhà trường nhắc nhở khi thực hiện nhiệm vụ. Môi trường trong và ngoài lớp học, đồ dùng đồ chơi chưa sạch sẽ, chưa gọn gàng; vườn hoa, vườn rau chưa được quan tâm chăm sóc thường xuyên; chưa đảm bảo an toàn cho học sinh.

– Loại C vi phạm một trong những quy định sau: Lên lớp thiếu hồ sơ theo qui định, thiếu đồ dùng trực quan trong các hoạt động; đi muộn hoặc về sớm 30 phút mà chưa xin phép nhà trường. Trong tháng nghỉ từ 04 ngày trở lên, có 02 hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hoặc hồ sơ xếp loại không đạt yêu cầu; Trong các đợt kiểm tra bị nhà trường lập biên bản 02 lần trở lên; xảy ra mất an toàn cho học sinh phải đi năm điều trị ở bệnh viện.

– Trong năm học có 04 tháng xếp loại B, chậm tăng lương 03 tháng. Có 04 tháng xếp loại C chậm tăng lương 06 tháng.

 1. b) Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên cuối năm

– Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường MN; Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non , phổ thông và phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên; Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

– Căn cứ vào kết quả tham gia các phong trào thi đua, các hội thi; kết quả xếp loại thi đua hàng tháng, số ngày nghỉ trong năm..

– Xếp loại theo thứ tự tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, được công khai, dân chủ đúng qui định.

– Cán bộ giáo viên căn cứ vào mẫu phiếu tự đánh giá và xếp loại nhiệm vụ của mình.

– Tổ chuyên môn căn cứ vào việc tự đánh giá xếp loại giáo viên. Trên cơ sở kết quả đánh giá hàng tháng quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi đồng chí để nâng lên, giữ nguyên, việc tự xếp loại của cán bộ giáo viên. Tổ thống nhất và báo cáo kết quả đánh giá xếp loại. Sau khi thống nhất với Phó hiệu trưởng và tổ chuyên môn, quyết định cuối cùng về đánh giá xếp loại giáo viên thuộc về Hiệu trưởng.

– Việc xét thi đua tập thể, tổ, cá nhân phải được đăng ký vào đầu năm học hàng năm theo hướng dẫn của Hiệu trưởng. Quyết định đề nghị các danh hiệu thi đua hàng năm do tập thể cá nhân thuộc Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng các thành tích cá nhân và tập thể.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 7. Trách nhiệm của Ban giám hiệu

 Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên nội dung quy định trong quy chế này; Tổ chức thực hiện thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế của cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chuyên môn

Hướng dẫn để cán bộ giáo viên tổ mình phụ trách, nghiêm túc thực hiện nội dung đã được quy định trong quy chế này.

Trong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa phù hợp, kịp thời góp ý để hiệu trưởng xem xét, quyết định, điều chỉnh bổ sung.

Nghiên cứu các văn bản có liên quan để làm căn cứ tổ chức điều hành nhiệm vụ của tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ giáo viên

Cán bộ giáo viên căn cứ nhiệm vụ được phân công, nghiêm túc thực hiện nội dung quy định tại Quy chế này.

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức đoàn thể

Căn cứ vào nhiệm vụ phối hợp, tổ chức thực hiện quy chế này./.