Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

 TRƯỜNG MN PHIÊNG LUÔNG

 

Số: 10/KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     Phiêng Luông, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện cải cách hành chính năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-PGDĐT, ngày 16/01/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính năm 2017,

Trường Mầm non Phiêng Luông xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của trường với các nội dung như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Thực hiện các nội dung Chương trình cải cách hành chính của phòng GD&ĐT Mộc Châu năm 2017; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong xã.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động của nhà trường có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân, phụ huynh, học sinh; tạo môi trường cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường và của ngành.

Nâng cao chất lượng công tác hành chính ở nhà trường; có tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến công dân

  1. Yêu cầu

Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường.

Thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính của Ngành giáo dục Mộc Châu năm 2017.

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giáo dục; kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khi có sự chỉ đạo về thực hiện cải cách hành chính của các cấp phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và Ngành.

Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.

  1. NỘI DUNG
  2. Chỉ tiêu

– 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng luật định.

– 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được giải quyết đúng hạn; thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời.

– 100% các quy trình thủ tục hành chính áp dụng tại đơn vị được công khai trên Cổng thông tin điện tử và được niêm yết tại nhà trường

– 85% trở lên các tổ chức, cá nhân được khảo sát hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính và sự phục vụ của viên chức, người lao động của đơn vị.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

– Xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017 và triển khai thực hiện kịp thời.

– Phối hợp với Công đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền tới đội ngũ.

– Thực hiện việc tự kiểm tra công tác công vụ của người đứng đầu, viên chức, người lao động trong đơn vị.

 2.2. Về cải cách thể chế hành chính

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, trường tiếp tục thực hiện và rà soát các nhiệm vụ sau đây:

– Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của trường đúng theo Điều lệ của trường Mầm non;

– Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2017 tại đơn vị;

– Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

2.3. Cải cách thủ tục hành chính

– Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.

– Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho đội ngũ viên chức, người lao động của đơn vị.

– Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các tổ chức liên quan đến công tác cải cách hành chính.

– Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

2.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

– Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện biên chế không đúng quy định.

– Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án chức danh công việc và vị trí việc làm.

– Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

– Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định.

2.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

– Thực hiện đúng quy định về việc phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động. Đề nghị và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.

– Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị. Xử lý kỉ luật đúng quy định những cán bộ công chức, viên chức, công nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỉ luật, làm mất uy tín đạo đức nhà giáo, nhà trường.

– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị;

– Triển khai bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn hàng năm theo quy định;

– Thực hiện các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị.

– Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

2.6. Cải cách tài chính công

 – Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

– Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

– Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.

– Bổ sung Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.7. Hiện đại hóa nền hành chính

– Xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.

– Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.

– Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường.

 (Có phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 theo nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND huyện và Phòng GD&ĐT.

– Triển khai thực hiện tại đơn vị các nội dung cải cách hành chính; tổ chức niêm yết và thực hiện đúng các quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

– Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách có liên quan đến công tác cải cách hành chính của đơn vị để phục vụ báo cáo trong các đợt kiểm tra cải cách hành chính định kỳ, đốt xuất của các cấp có thẩm quyền.

– Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị

– Thực hiện tốt chế độ báo cáo, cụ thể:

+ Báo cáo định kỳ hàng quý trước ngày 18 tháng 3, tháng 6, tháng 9;

+ Báo cáo cuối năm trước ngày 10/11;

+ Báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Trường Mầm non Phiêng Luông năm 2017. Đề nghị các cá nhân, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

– Chi bộ (b/c);  

– BGH (t/h);

– CĐ, Đoàn trường, Tổ CM (t/h);

– Lưu VT.                                                                                       Lê Thị Thu Hồng


PHỤ LỤC

Thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 10/KH-MN ngày 17/01/2017 của Trường MN Phiêng Luông)

 

Stt Nhiệm vụ cụ thể Bộ phận thực hiện Thời gian thực hiện
1 – Xây dựng KH, Triển khai nhiệm cụ CCHC, phát động thi đua trong thực hiện công tác CCHC năm 2017 Ban giám hiệu Tháng 01/2017
2 – Tuyên truyền CCHC, triển khai thực hiện KH. Ban giám hiệu, BCH công đoàn Tháng 02/2017
3 – Tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính Ban giám hiệu,  các tổ chuyên môn Trong năm 2017
4 – Thưc hiện  nội dung về cải cách tổ chức bộ máy Ban giám hiệu,  các tổ chuyên môn Trong năm 2017
5 – Thực hiện nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Ban giám hiệu,  các tổ chuyên môn Trong năm 2017
6 – Thực hiện nội dung về cải cách tài chính công Ban giám hiệu,  các tổ chuyên môn Trong năm 2017
7 – Thực hiện các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước tại đơn vị Ban giám hiệu,  các tổ chuyên môn Trong năm 2017
8 – Thực hiện nội dung các nhiệm vụ công tác khác theo nhiệm vụ năm học Ban giám hiệu,  các tổ chuyên môn Trong năm 2017
9 – Xây dựng báo cáo theo quý, thực hiện niêm yết công khai các nội dung về cải cách hành chính Hiệu trưởng Cuối quý
– Tổ chức khảo sát các tổ chức cá nhân, đánh giá sự hài lòng về việc giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị Ban giám hiệu Tháng 10/2017
10 – Tổng kết công tác CCHC, xây dựng báo cáo gửi Phòng GD – ĐT; xây dựng KH, chương trình công tác CCHC năm 2018. Ban giám hiệu Tháng 10+ 11/2017