Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2017

          Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-PD&ĐT ngày 13/3/2017 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu Kế hoạch triển khai thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các đơn vị trường học năm 2017,

           Trường Mầm non Phiêng Luông xây dựng Kế hoạch thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  năm 2017 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  2. Mục đích

          – Tuyên truyền quán triệt sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên về mục đích ý nghĩa của việc thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong nhà trường để từ đó nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có ý thức tốt trong việc sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm; xem việc tiết kiệm năng lượng trở thành việc làm thường xuyên liên tục và thực sự hiệu quả.

  1. Yêu cầu

          – Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải thực hiện tiết kiệm điện. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc chấp hành tiết kiệm điện.

  1. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
  2. Công tác tuyên truyền

– Nhà trường tổ chức phát động tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về ý nghĩa của việc tiết kiệm năng lượng.

– Tuyên truyền qua các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn… nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

  1. Nhiệm vụ cụ thể

– Thủ trưởng đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc sử dụng tiết kiệm năng lượng đến toàn thể đội ngũ trong nhà trường. Đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào chỉ tiêu đánh giá mực độ hoàn thành nhiệm vụ vào công tác thi đua khen thưởng hàng năm của đơn vị.

– Đưa nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào các hoạt động hàng ngày của trẻ một cách phù hợp.

– Xây dựng kế hoạch và ban hành các quy định về sử dụng năng lượng, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại nhà trường theo nguyên tắc sau:

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý; giảm thấp nhất về số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân.

+ Chỉ sử dụng bình nóng lạnh khi nhiệt độ trời xuống dưới 20 độ C và bật vào đầu giờ đón trẻ, 30 phút sau thì tắt. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng bình nóng lạnh để tránh tổn thất điện năng.

+ Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả định mức sử dụng năng lượng theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLTBTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ tài chính – Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Thay thế hoặc mua sắm các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; dần thay thế các bóng đèn hiện hiện có bằng các loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          – Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017 triển khai tới toàn thể đội ngũ nắm bắt và thực hiện.

          – Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh hiểu được mục đích ý nghĩa và tự giác thực hiện việc sử dụng tiết kiệm năng lượng hợp lý và hiệu quả.

          –  Giám sát chặt chẽ thời gian sử dụng điện của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Thực hiện việc cải tạo, nâng cấp hệ thống điện trong nhà trường đảm bảo an toàn hiệu quả; thay thế dần các bóng đèn hiện hiện có bằng các loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

           – Tổ chức thống kê, theo dõi tình hình điện so sánh mức độ sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước để đưa ra các giải pháp sử dụng điện hợp lý và hiệu quả hơn trong năm 2017

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  năm 2017 của Trường Mầm non Phiêng Luông. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

– Gmail nội bộ;

– Lưu: NT.

HIỆU TRƯỞNG