Kế hoạch phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 179KH/PGD&ĐT ngày 13/4/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020,

Trường Mầm non Phiêng Luông xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Tiếp tục Quán triệt sâu sắc nội dung Thông báo kết luận số 517-TB/TU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình phòng, chống tội phạm của cấp trên  tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực trong việc tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển giáo dục trên địa bàn xã.

 1. Yêu cầu

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên về  phòng, chống tội phạm  để mọi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và tích cực tham gia công tác này. Tăng cường sự  lãnh đạo của chi bộ đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm lấy phòng ngừa là chính; gắn nhiệm vụ  phòng, chống tội phạm với việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục về phòng, chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường; xây dựng môi trường giáo dục văn hoá, văn minh, thân thiện góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chủ động phòng ngừa, phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên và Ban Đại diện cha mẹ học sinh; từng bước hạn chế và kiên quyết không để nhà trường có các tệ nạn xã hội.

 1. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
 2. Trường học đạt tiêu chí về “An toàn về an ninh trật tự”
 3. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cam kết không tham gia, không mua bán không tiếp tay cho buôn lậu, kinh doanh, sản xuất hàng giả.
 4. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật, không buôn bán, tang trữ, vận chuyển các chất ma tuý, vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo, không mắc các tệ nạn xã hội.
 5. Nhà trường có số điện thoại đường dây nóng về phòng chống tội phạm; có tài liệu tuyên truyền về phòng chống tội phạm để triển khai tới toàn thể đội ngũ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm

 Ban giám hiệu tập trung quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên về công tác phòng, chống tội phạm.

Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên,  nhân  viên  trong  trường  phải có trách nhiệm thực hiện và tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật, có ý thức tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

 1. Giáo dục về phòng, chống tội phạm trong nhà trường

Tiếp tục triển khai, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trú trọng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản pháp luật về giáo dục có liên quan đến giáo dục mầm non; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tội phạm và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, về pháp luật phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú để xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội. 

 1. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhà trường

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự tại đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tội phạm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm và đề ra Chương trình hành động, có sơ kết, tổng kết theo năm học.

Trong phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên  phải được thể hiện rõ nội dung công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự  trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh  trật tự  trên cơ sở  tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật.

Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời với việc giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng, quan  tâm người được đặc xá, người được tha tù, người mắc bệnh tệ nạn xã hội… Nhằm giúp đỡ họ yên tâm và ổn định cuộc sống,

ngăn ngừa môi trường dẫn đến tái phạm.

Kịp thời có các hình thức  tuyên dương, khen  thưởng để công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả, thiết thực và mang ý nghĩa xã hội rộng rãi.

 1. GIẢI PHÁP

Người đứng đầu đơn vị chủ động tăng cường phối hợp với uỷ ban nhân dân xã kiểm tra, giam sát và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động xung quanh trường học làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của trẻ và an ninh trật tự trong trường học.

Phối hợp với Ban Công an xã thường xuyên thông tin liên quan tới tội phạm, tệ nạn xã hội để chủ động phối hợp phòng ngừa.

Phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể thể trong nhà trường về công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường.

Thường xuyên kiểm tra về công tác giáo dục phòng, chống tội phạm; công tác xử lý, giải quyết kịp thời về các vi phạm về nội quy, quy chế, trật tự an ninh, bạo lực trong các trường học.

Thực hiện sơ kết, tổng kết và đưa kết quả công tác phòng, chống tội phạm thành tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng. Kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm và xử lý kịp thời những cá nhân vi phạm

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xây dựng Kế hoạch triển khai  công tác phòng, chống tội phạm tại đơn vị gắn với việc xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020 của Trường Mầm non Phiêng Luông./.