Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 299/NQ-HĐND…

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG MN PHIÊNG LUÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do Hạnh phúc

 
 
Số: 19/BC-MN     Phiêng Luông, ngày 20  tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc thực hiện Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009

và Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh Sơn La

 

 

Thực hiện Công văn số 96/TCKH ngày 17/02/2017 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mộc Châu về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 và Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh;

Căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La về  việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trường Mầm non Phiêng Luông báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

  1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện
  2. Ưu điểm.

1.1. Về biện pháp quản lý tài sản tại nhà trường.

– Tài sản của nhà trường được quản lý và sử dụng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

– Tài sản (khối phòng học) được tu sửa thường xuyên, tài sản mua sắm phát huy được hiệu quả, tính năng sử dụng trong các phòng, của nhà trường đảm bảo mua đủ để sử dụng không lãng phí.

– Việc quản lý tài sản được công khai, minh bạch. Mọi tài sản của nhà trường đều được bàn giao cho cá nhân, bộ phận quản lý, sử dụng.

1.2.Việc sử dụng tài sản

– Nhà trường thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước (ngoài quy định Điểm a, Khoản 2 này) theo quy định.

+ Đối với tài sản có giá trị trên 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản nhà trường chưa thực hiện mua sắm.

+ Nhà trường thực hiện việc mua sắm tài sản có giá trị đến 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản theo quy định.

1.3. Việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản.

– Nghiêm túc thực hiện việc tu sửa cơ sở vật chất nhà trường để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức dạy và học đạt hiệu quả.

– Việc xác định cơ sở vật chất cần sửa chữa và quy trình thực hiện được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn.

1.4. Việc thanh lý tài sản.

– Được thực hiện hàng năm trên cơ sở thực tế và khấu hao tài sản.

– Nghiêm túc thực hiện về thủ tục và lưu trữ hồ sơ.

  1. Hạn chế

– Về quy trình lập hồ sơ thực hiện mua sắm tài sản đôi khi còn lúng túng

  1. Đề xuất hướng, nội dung xây dựng các quy trình về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Với việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập cấp huyện đang thực hiện theo Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND  và Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/ 3/ 2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND và là hợp lý.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo Về việc thực hiện Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 và Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh Sơn La của trường Mầm non Phiêng Luông.

 

 

Nơi nhận

–  Phòng TCKH (b/c)

– Lưu

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Thị Thu Hồng