Báo cáo công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2017

BÁO CÁO

Phục vụ cho Đoàn kiểm tra hoạt động công vụ năm 2017

 

 Căn cứ Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …../4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu Quyết định thành lập tổ kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2017,

 Trường Mầm non Phiêng Luông báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2017 như sau:

  1. Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ công vụ của người đứng đầu đơn vị

          – Chức trách, nhiệm vụ trong công tác tổ chức, bộ máy của đơn vị (sắp xếp kiện toàn các tổ chức, bộ máy; phân công nhiệm vụ hàng năm, sắp xếp công tác…)

Với chức trách nhiệm vụ là người đứng đầu đơn vị hàng năm hiệu trưởng nhà trường đã thực hiện tốt và đầy đủ việc kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên phù hợp hoàn cảnh và năng lực chuyên môn sở trường công tác của mỗi cá nhân như: Kiện toàn các tổ chuyên môn; thành lập Hội đồng thi đua-khen thưởng; Hội đồng xét nâng lương…; Ban hành quyết định phân công công tác cho Phó hiệu trưởng, giáo viên, các quyết định công việc kiêm nhiệm thủ quỹ, thư ký hội đồng…

– Thực hiện chế độ chính sách (Nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên, xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng…)

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên nghề cho đội ngũ đúng thời gian quy định. Hàng năm vào đầu quý Hội đồng xét nâng lương tổ chức họp xét công khai dân chủ những đối tượng đến kỳ nâng lương, và ban hành quyết định kịp thời, trong năm không có trường hợp bị chậm hoặc bỏ sót không được nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên. Quý I, quý II năm 2017 có 05 cán bộ, giáo viên được nâng lương (03 CBQL, 02 giáo viên)

Việc cử đi học tập đào tạo cũng được nhà trường trú trọng và tạo điều kiện, hiện nay có 01 Phó hiệu trưởng đang học lớp bồi dưỡng về quản lý giáo dục tại Sơn La; 02 đồng chí đang học lớp đại học tại chức tại Mộc Châu; toàn trường có 05 đ/c trình độ đại học; 04 đ/c trình độ cao đẳng; 11 đ/c trình độ trung cấp. Nhà trường luôn tạo điều kiện tối đa để cán bộ, giáo viên được đi học tập bồi dưỡng theo yêu cầu công việc hoặc nhu cầu của bản thân.

         – Thực hiện công tác quản lý, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động.

Công tác quản lý, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động được nhà trường thực hiện công khai, dân chủ, không thiên vị; được thực hiện vào cuối kỳ học, trong các đợt phát động phong trào thi đua và cuối năm học; các cuộc họp được thực hiện từ các tổ chuyên môn đến nhà trường, không có trường hợp giáo viên thắc mắc về kết quả xếp loại cũng như bình xét thi đua, kết quả học kỳ I tổng số được đánh giá 18/19 đồng chí, xếp loại tốt : 9 đ/c; khá: 5 đ/c; Trung bình: 01, yếu: 03 (01 đ/c không xếp loại lý do mới chuyển về ngày 8/12/2016 và không có biên bản đánh giá thi đua của trường cũ)

         – Chức trách, nhiệm vụ trong điều hành đơn vị (việc xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm, tháng của đơn vị, xây dựng ban hành các quy chế của đơn vị)

Đầu năm học thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch năm học duyệt UBND xã và Phòng GD&DT; xây dựng kế hoạch chỉ đạo hàng tháng chi tiết, cụ thể, xây dựng kế hoạch tuần và các phiếu giao việc cho Phó hiệu trưởng.

Đầu năm học hiệu trưởng dự thảo hoặc sửa đổi bổ sung các quy chế như: Quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ… gửi lên gmail nội bộ để xin ý kiến các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và cá nhân bổ sung để hoàn thiện quy chế. Ban hành và thực hiện đúng theo quy chế đã ban hành.

  1. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP và quy chế công khai ban hành kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT

         – Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (có tổ chức hay không, nội dung tổ chức có đầy đủ hay không)

Sau khi kế hoạch năm học được nhà trường phê duyệt nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào cuối tháng 9 nội dung gồm:

+  Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của nhà trường;

+ Hiệu trưởng lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của viên chức, người lao động; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của viên chức, người lao động;

+ Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu nhà trường với tổ chức công đoàn;

+ Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc của  công chức, viên chức trong nhà trường;

+ Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường báo cáo công tác; bầu Ban thanh tra nhân dân theo quy định.

 – Việc triển khai các nội dung để cán bộ công chức, viên chức được biết, được bàn, được giám sát …(nội dung đã triển khai, cách tiến hành, thời điểm, tài liệu minh chứng là gì)

Việc triển khai các nội dung để cán bộ công chức, viên chức được biết, được bàn, được giám sát cũng được nhà trường thực hiện đầy đủ, cụ thể:

+ Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường.

+ Kế hoạch công tác năm học, hàng tháng của nhà trường.

+ Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của nhà trường; tài sản, trang thiết bị của nhà trường; kết quả kiểm tra tài chính.

+ Bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức, người lao động (trừ viên chức thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý); các đề án, kế hoạch của nhà trường.

+ Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong nhà trường đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

+ Kết quả kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.

+ Các nội quy, quy chế của nhà trường.

+ Kết quả tiếp thu ý kiến của công chức, viên chức, người lao động về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu nhà trường đưa ra lấy ý kiến viên chức, người lao động.

+ Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của nhà trường.

+ Tổ chức phong trào thi đua của nhà trường.

+ Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường.

+ Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức, người lao động.

Các nội dung cán bộ công chức, viên chức được biết, được bàn, được giám sát được thực hiện trong các buổi họp chi bộ, họp hội đồng, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ…

Tài liệu minh chứng: Biên bản các cuộc họp, các kế hoạch, quy chế của nhà trường…

– Việc thực hiện công khai TT số 09.2009/TT-BGDĐT (Nội dung, hình thức đã công khai về chất lượng giáo dục, CSVC, thu chi tài chính …)

– Thực hiện tốt 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng nhiều hình thức như: Niêm yết, trong cuộc họp hội đồng giáo dục, trong buổi họp phụ huynh, trong lễ sơ kết, tổng kết trường. Công khai hàng ngày tiền ăn, định lượng, xuất ăn và thực đơn của trẻ.

 Nhà trường có 01 bảng công khai; có 01 sổ theo dõi việc công khai của nhà trường do đ/c Hiệu trưởng phụ trách.

Thực hiện công khai theo từng thời điểm các loại báo cáo, kế hoạch, danh sách… do nhà trường ban hành về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục và tài chính và các nội dung khác có liên quan.

Mỗi khu vực đều có bảng  công khai thực hiện việc công khai tài chính tiền ăn hàng ngày và thực đơn ăn hàng ngày của trẻ cho phụ huynh nắm bắt được.

          – Thực hiện công khai các nội dung về tài chính, cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ và học sinh tại cuộc họp phụ huynh  đầu năm; họp Hội đồng sư phạm  và các hội nghị của nhà trường.

          – Nội dung các văn bản hướng dẫn của cấp trên được triển khai đầy đủ.

  1. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

– Việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện, cơ quan quản lý cấp trên giao (số việc được giao, số việc hoàn thành, chất lượng?)

Trong năm học 2016 – 2017 nhà trường đã tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học do Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Xây dựng tốt khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đã thể hiện rõ lòng yêu nghề mến trẻ. Triển khai đầy đủ và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng các cấp, chấp hành nghiêm túc Nội quy, Quy chế của Ngành và của nhà trường đề ra. Triển khai và cụ thể hoá các văn bản, Chỉ thị của cấp trên tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường  trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học

Tăng cường công tác tiếp dân để lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đơn giản hóa, cụ thể hóa thủ tục xin chuyển trường; giải quyết ngay để phụ huynh học sinh không phải đi lại nhiều lần.

Phối kết hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/1 năm học là 100%, tiêm chủng và uống vắc xin đầy đủ theo quy định. Thực hiện tốt việc theo dõi thường xuyên sức khoẻ của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng (cân, đo 3 tháng/1 lần). Với trẻ suy dinh dưỡng có kế hoạch theo dõi thường xuyên kết hợp với gia đình để có chế độ ăn cho trẻ hợp lý. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hai chỉ số dưới 10%, giảm 1,2% so với đầu năm học

Duy trì các nhóm lớp ăn bán trú và số trẻ ăn bán trú đạt 100% so với đầu năm học.

Trường được hưởng Chương trình “sữa học đường” do Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu tài trợ 100% trẻ đến trường được uống sữa tươi miễn phí mỗi ngày.

100% bếp ăn của nhà trường được công nhận là bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được cấp giấy chứng nhận do Trung tâm y tế huyện cấp.

     100% nhóm, lớp thực hiện học 2 buổi/ngày.

     100% giáo viên soạn giảng theo chương trình GDMN của Bộ GD.

100% các lớp biết tạo được môi trường mở cho trẻ hoạt động theo chủ đề dạy.

100% trẻ tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.

–  Việc thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP

Nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dung và quản lý tài sản công, đảm bảo thực hiện tốt về chế độ tiền lương cho cán bộ giáo viên và nhân viên.

Thực hiện đúng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và các khoản chi khác phát sinh trong nhà trường theo đúng chế độ và kịp tiến độ thời gian. Cán bộ, nhân viên, giáo viên trong nhà trường không có gì thắc mắc kiến nghị về vấn đề tài chính.

 Về chất lượng các công việc đã hoàn thành, được duyệt: Qua đánh giá của bộ phận Tài vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu cho thấy sự cố gắng của thủ trưởng và kế toán. Hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, theo đúng mẫu biểu quy định tại Quyết định số 185/2010/QĐ-BTC ngày 15/11/2010của Bộ trưởng Bộ tài chính. Hệ thống chứng từ kế toán đảm bảo chính xác theo từng mục chi.

Thời hạn hoàn thành công việc: Đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Thanh toán các khoản chi kịp thời, không để cán bộ, nhân viên, giáo viên phàn nàn.

 Về tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính: Đảm bảo đúng theo chính sách chế độ và các quy định về tài chính.

Về thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của đơn vị: Nhà trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục nên có nhiều hoạt động phong trào, các hội nghị như: Khai  giảng, tổ chức 20/11, Sinh hoạt cụm chuyên đề, hội thi của trẻ…Chi phí cho các hoạt động  tương đối nhiều mục, nhưng số tiền chi không lớn, kế toán phải thu thập nhiều chứng từ. Chi cho nhiều hoạt động nhưng đảm bảo không chi sai, không chi thừa, chi đầy đủ theo đúng chế độ.

  1. Đánh giá chung

4.1. Ưu điểm:

– Thực hiện đúng quy định về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, công nhân viên. Đề nghị và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.

– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho CBCC, VC của đơn vị;

        – Thực hiện tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục, đạo đức nhà giáo, kỹ năng giao tiếp, văn hoá ứng xử, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.

– Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra của Hiệu trưởng nhằm chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong hoạt động dạy và học của nhà trường; kịp thời tuyên dương, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần tận tuỵ phục vụ; đồng thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm.

– Cán bộ lãnh đạo biết lắng nghe ý kiến đóng góp của giáo viên, nhân viên trong nhà trường để từ đó có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém để đổi mới phương thức lãnh đạo

– Quy chế dân chủ trong nhà trường luôn thực hiện đạt hiệu quả tốt

– Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định (báo định kỳ, đột xuất). Trong năm học nhà trường không bị cấp trên phê bình, nhắc nhở về việc nộp muộn, nộp chậm.

– Trong năm học không có cán bộ, giáo viên vi phạm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 100% CB, GV có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công; sửa đổi lề lối làm việc, hội họp; xây dựng và giữ gìn tốt cảnh quan, môi trường.  Luôn đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng nói không đi đôi với việc làm. Phê phán việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.

        4.2. Những tồn tại, hạn chế

– Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường chưa thực sự chủ động, sáng tạo, trong công tác tham mưu với Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục trên địa bàn; năng lực quản lý tài chính còn hạn chế.

– Việc quyết toán kinh phí hàng quý của đơn vị chưa được thật sự kịp thời theo đúng quy định.

– Cơ sở vật chất của nhà trường chưa đảm bảo, diện tích lớp học 3,4 tuổi ở các khu vực lẻ còn chật chội, vẫn còn phòng học tạm, học nhờ, dẫn đến khó khăn cho cô giáo trong tổ chức các hoạt động.

– Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến con em mình, chưa vệ sinh sạch sẽ trước khi đến lớp, còn đón con muộn, hoặc để trẻ tự về; đóng góp tiền ăn còn chậm trễ.

– Một số giáo viên chưa thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm trong công việc; chưa tích cực nghiên cứu chương trình giáo dục mầm non dẫn đến các hoạt động còn thụ động, cứng nhắc.

          4.3. Nguyên nhân của các tồn tại hạn chế

          Sự phối hợp trong công tác giáo dục giữa gia đình – nhà trường chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Trường nhiều cơ sở lẻ, giao thông đi lại tương đối khó khăn đa số là lớp ghép dẫn đến công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở các điểm trường lẻ chưa đạt được hiệu quả cao.

          * Nguyên nhân chủ quan:

          – Năng lực của một số giáo viên, nhân viên còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

– Ý thức trách nhiệm trong công tác của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao.

– Công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, ý thức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường chưa được nhà trường thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

  – Công tác chỉ đạo của ban giám hiệu đôi lúc chưa thật sự chặt chẽ, chưa quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc các công việc để thực hiện có hiệu quả.

  1. Kiến nghị, đề xuất

– Không

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2017 của Trường Mầm non Phiêng Luông. Nhà trường trân trọng báo cáo với đoàn kiểm tra./.